Oljeavskiljare

Recover gör det enkelt för dig som har en oljeavskiljare att ta korrekt ansvar för kontroll och besiktning enligt lag samt att slippa onödiga produktionsstopp.

Med rätt insats i rätt tid tar vi hand om helheten kring rutiner, dokumentation och eventuella myndighetskontakter. Vi utför besiktning av oljeavskiljare, tömning, vattenprov och 5-årskontroll med fullständig dokumentation och rapport. När du anlitar en av SWEDAC ackrediterad firma som Recover, då är du garanterad att oljeavskiljaren fungerar som den ska och uppfyller alla krav som ställs. Recover genomför även rengöring och kontroll av tungmetallavskiljare med unik spolrobot.

Telefon:
Dalarna 010 - 143 05 61
Gävle 010 - 143 05 51
Göteborg 010 - 143 05 15
Stockholm 010 - 143 09 92
Uppsala 010 - 143 09 64
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 - 143 03 24

Hela processen – från besiktning av oljeavskiljare till dokumentation

Du som har en verksamhet med tillkopplad oljeavskiljare har huvudansvaret för att kontrollera och underhålla oljeavskiljarens funktion. Tömning och transport av avfallet, som klassas som farligt avfall, måste dock utföras av entreprenör som har kunskap samt giltigt tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen (26 och 30 §§ avfallsförordningen).

Recover kan automatisera hela skötselprocessen och ta helhetsansvaret för att din oljeavskiljare ska fungera korrekt, år efter år. Förutom tömningar, femårskontroller och vattenprovtagning tar vi även hand om koalescensfilter och larm, och ser till att dessa mår bra och byts ut när det behövs. Allt vi genomför dokumenteras och sparas, och behöver du vid något tillfälle etablera kontakt med myndigheter hjälper vi gärna till även med det. Vi är pålästa och har god erfarenhet av vad som gäller. Som ett oljat maskineri ska fungera, helt enkelt.

  Oljeavskiljare för miljön

  Har du en verksamhet där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) så måste du också ha en oljeavskiljare inkopplad till avloppet för att ta hand om det farliga avfallet och säkra att ni inte riskerar att släppa ut farligt avfall i miljön. Det här gäller även för dig som har ett litet garage med vattenavlopp och där lätta vätskor är ofta förekommande. För att påverka miljön så lite som möjligt är det viktigt att avskiljaren är dimensionerad för det flöde som ska behandlas och att den sköts och underhålls så att avskiljarfunktionen verkar fullt ut. Om höga halter av oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk medför det en försämrad funktion av den biologiska processen och. De mindre mängder som släpps ut från en fungerande, klassad oljeavskiljare innebär inte några problem för de kommunala reningsverken.

  Tömning av oljeavskiljare – i tid!

  Slam och olja från oljeavskiljare räknas som farligt avfall. Det innebär att tömning och transport endast får utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd, utfärdat av länsstyrelsen, för detta (26 och 30 §§ avfallsförordningen). Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att låta kontrollera oljeavskiljaren regelbundet för att säkra oljeavskiljarens funktion.

  Om du skapar och följer väl fungerande rutiner säkerställer du att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att skadliga ämnen inte släpps ut. Med bra rutiner har du även koll på oljeavskiljarens funktion. Olika kommuner kan ha olika krav på tömningsintervaller som normalt ligger på 1 -2 gånger per år. Larmet är en absolut sista varning och egentligen ofta redan för sent.

  Tömning av oljeavskiljaren måste ske regelbundet för att undvika att oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte ska kunna hindra flödet. Enligt SS-EN 858-2 ska oljeavskiljaren tömmas då hälften av slamvolymen är fylld, eller då oljan uppgår till 80% av lagringskapaciteten.

   Godkänd leverantör i framkant

   SWEDAC tryggar samhällets tillit till att myndighetskrav och regler efterföljs genom ackrediteringar, dvs godkännande av kompetens, kunskap och säkra rutiner. Recover var ett av de första företagen att erhålla ackreditering för att ta hand om helheten av just oljeavskiljare. Vi var till och med upphovstagare i specificerandet av ackrediteringen. Det illustrerar hur vi alltid arbetar; med engagerat intresse och upprättande av rutiner kan vi garantera ett korrekt utfört arbete vilket är A och O när det handlar om alla våra tjänster i allmänhet, och vid hanteringen av farligt avfall i synnerhet.

   (Ackreditering i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap. 6.)

   Det här gör Recover vid kontroll och besiktning:

   • Tömning, rengöring och underhåll av såväl nya som gamla oljeavskiljare och sandfång
   • Inspektion av koalescensfilter och byte när så behövs. Vi tar med oss det gamla filtret som klassas som farligt avfall.
   • Kontroll av larm; olje- eller dämningslarm
   • Kontroll och kalibrering av oljestoppventil
   • Rengöring av provtagningsbrunn
   • Provtagning av utgående vatten
   • Flödesdimensionering
   • Lasermätning för exakt dimension
   • Elektronisk täthetskontroll
   • Komplett fotodokumentation
   • Kalibrering av oljestoppventil
   • Kontroll av elektriska enheter
   • Kontroll av inre beläggningar
   • Kontroll av inbyggda delar
   • Kontroll av slam, vatten och olja
   • Kontroll av vätskenivå
   • Funktionskontroll av elektriska komponenter

   Vem hjälper vi?

   Vi hjälper alla anläggningar som ska vara utrustade med oljeavskiljare; till exempel garage, verkstäder, biltvättar, industrier, bensinstationer.

   Tungmetallavskiljare

   Rengöring och kontroll av hydrofilter

   Hos verksamheter med tungmetallavskiljare så är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att hydrofilteranläggningen fungerar korrekt och underhålls.

   Det innefattar bland annat kontinuerlig kontroll och renspolning av avskiljarens hydrofilter för att säkerställa att den renar det utgående vattnet från tungmetaller. Hydrofiltret bör rengöras mellan en och sex gånger per år, beroende på verksamhet. Genom spolning av hydrofilteranläggningen förlängs livslängden med upp till fem år.

   Recovers certifierade experter ser till att tungmetallavskiljaren fungerar korrekt och uppfyller alla krav som ställs. Vi använder en spolrobot som tagits fram för just detta ändamål. Fullständig dokumentation lämnas till din verksamhet efter kontrollen.
   Vi erbjuder:

   • Tömning och kontroll av tungmetallavskiljare
   • Rengöring av hydrofilter med Recovers spolrobot
   • Sugning av slam och tungmetaller
   • Byte av hydrofilter vid behov

   Hur går en hydrospolning till?

   Om du i din verksamhet har en tungmetallavskiljare och till exempel genom vattenprover fått ett åtgärdskrav så hjälper vi dig med att spola rent och eventuellt byta hydrofiltret. Sedan gör vi en plan för hur många spolningar per år som kan vara lämpligt för just din verksamhet utifrån en flödesberäkning. Ofta styrs intervallet även av oljeavskiljarens antal spolningar. Vi sätter upp ett avtal som passar för din verksamhet och kommer sedan ut löpande enligt ett automatiserat system. Du har dessutom alltid tillgång till en personlig, specialiserad kontakt hos oss på Recover. På det här sättet fördubblar du livslängden på dina hydrofilter, vilket förstås sparar både pengar och farliga utsläpp.

   Ackrediterat kontrollorgan

   Ackrediterat kontrollorgan

   Recover AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Recover har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra 5-årskontroller av oljeavskiljare och kontroll av fettavskiljare .

   5-årskontroll av oljeavskiljare

   5-årskontroll av oljeavskiljare

   En oljeavskiljare bör besiktigas vart femte år. Vid femårsbesiktningen kontrolleras att oljeavskiljaren är i gott skick och att inte förorenat vatten läcker ut. Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2. Olika kommuner kan ha olika krav och miljökontoret kan beroende på skick kräva att en 5-årsbesiktning utförs oftare. Om gällande krav inte uppfylls kan du i värsta fall tvingas stänga verksamheten.

   Varför Recover?

   När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.

   Läs också om

   Fettavskiljare

   Fettavskiljare

   Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din fettavskiljare undviker du onödiga...

   Läs mer