Fettavskiljare

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din fettavskiljare undviker du onödiga produktionsstopp. Fett som kommer ut i avloppsnätet stelnar, fastnar i ledningarna, orsakar stopp och obehaglig lukt.

Kontrollera din fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar och pumpstationer, fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, som medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbetsmiljösynpunkt. Fettavskiljaren kontrolleras utifrån kraven i SS-EN 1825.

Tömning och underhåll

Fettavskiljare skall kontrolleras, tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta detta skall ske bestäms med hänsyn till avskiljarens kapacitet för fett och slam, om inget annat är specificerat skall avskiljaren tömmas, rengöras. Tömning av fettavskiljare får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.

Tömnings- och underhållskraven varierar mellan olika kommuner. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller i din kommun.

Ackrediterat kontrollorgan

Ackrediterat kontrollorgan

Recover AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Recover har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra kontroller av fettavskiljare och 5-års kontroller av oljeavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6

Vem hjälper vi?

Vem hjälper vi?

Alla anläggningar som skall vara utrustade med fettavskiljare som exempelvis restauranger. De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad, endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens.

Läs också om

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Underhåll och töm din oljeavskiljare och undvik onödiga produktionsstopp, samt höga...

Läs mer
Cisternkontroll

Cisternkontroll

Vinsten kan bli stor, tryggheten ännu större, när ni anlitar Recover vid...

Läs mer

Kontakta oss