Oljeavskiljare

Underhåll och töm din oljeavskiljare och undvik onödiga produktionsstopp, samt höga oljehalter från utgående vatten. Vi utför 5-års kontroller av oljeavskiljare. Vi erbjuder även rengöring och kontroll av tungmetallavskiljare.

Vi hjälper er med tömning och underhåll

Tömning av oljeavskiljaren måste ske regelbundet för att undvika att oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte ska kunna hindra flödet. Enligt SS-EN 858-2 ska oljeavskiljaren tömmas då hälften av slamvolymen är fylld, eller då oljan uppgår till 80% av lagringskapaciteten. Vi tömmer och underhåller även oljeavskiljare som inte omfattas av gällande Standard.

Beroende på tillverkare och verksamhet kan det förekomma att tömning behöver ske ännu oftare. Oljeavskiljarens koalescensfilter bör göras rent eller bytas vid tömning för att avskiljaren ska fortsätta fungera korrekt.

Vårt erbjudande:

 • Tömning, rengöring och underhåll av såväl nya som gamla oljeavskiljare och sandfång
 • Inspektion av koalescensfilter och ev. byte av koalescensfilter. Vi tar med oss det gamla filtret som klassas som farligt avfall
 • Kontroll av olje- eller dämningslarm
 • Kontroll och kalibrering av oljestoppventil
 • Rengöring av provtagningsbrunn
 • Provtagning av utgående vatten

Varför 5-årsbesiktning?

Oljeavskiljare bör finnas installerade hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja eller bensin i spill- och dagvattensystem.

Kommuner och Myndigheter ställer höga krav på de verksamheter som innehar oljeavskiljare. En omfattande inspektion och besiktning av oljeavskiljaren ska ske var femte år enligt gällande Standard. Vad som ska kontrolleras beskrivs i SS EN- 858-2. Ev. tilläggskrav kan beslutas av miljökontoret i respektive kommun.

Miljökontoret kan beroende på skick kräva att en 5-årsbesiktning utförs oftare, och kan i värsta fall stänga verksamheten om gällande krav inte uppfylls. Recover hjälper till med kontroll och besiktning enligt gällande krav. Vi följer givetvis alla säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och avloppsanläggningar, så att besiktningen blir gjord korrekt enligt SS-EN 858–2. Vi på Recover är SWEDAC ackrediterade för utförande av 5-års kontroller.

Vårt erbjudande:

 • Tömning och rengöring av oljeavskiljare
 • Flödesdimensionering
 • Lasermätning för exakt dimension
 • Elektronisk täthetskontroll
 • Komplett fotodokumentation
 • Kalibrering av oljestoppventil
 • Kontroll av elektriska enheter
 • Kontroll av inre beläggningar
 • Kontroll av inbyggda delar

Varför egenkontroll?

Verksamheter som bland annat har en oljeavskiljare är enligt Miljöbalken (26 kap. 19 § MB) skyldiga att genomföra regelbundna kontroller. Verksamhetsutövaren ansvarar för att oljeavskiljaren fungerar korrekt och underhålls. Detta innebär bland annat att kontrollera oljeavskiljarens funktion för att säkerställa avskiljarens funktion.

Med Recovers ackrediterade tjänst egenkontroll ser vi till att oljeavskiljaren fungerar korrekt och uppfyller alla krav som ställs. Fullständig dokumentation och rapport lämnas till din verksamhet efter kontrollen.

Vi erbjuder:

 • Kontroll av slam, vatten och olja
 • Kontroll av vätskenivå
 • Funktionskontroll av elektriska komponenter
 • Inspektion och ev. byte av koalescensfilter. Vi tar med oss det gamla filtret som klassas som farligt avfall

  Tungmetallavskiljare

  Rengöring och kontroll

  Verksamhetsutövaren ansvarar för att Hydrofilteranläggningen fungerar korrekt och underhålls. Det innefattar bland annat kontinuerlig kontroll och renspolning av avskiljarens Hydrofilter för att säkerställa att den renar det utgående vattnet från tungmetaller. Hydrofiltret bör rengöras mellan en och sex gånger per år, beroende på verksamhet. Genom spolning av Hydrofilteranläggningen förlängs livslängden med upp till fem år.

  Recovers certifierade experter ser till att tungmetallavskiljaren fungerar korrekt och uppfyller alla krav som ställs. Vi använder en spolrobot som tagits fram för just detta ändamål. Fullständig dokumentation lämnas till din verksamhet efter kontrollen.

  Vi erbjuder:

  • Tömning och kontroll av tungmetallavskiljare
  • Rengöring av hydrofilter med Recovers spolrobot
  • Sugning av slam och tungmetaller
  • Vid behov byte av hydrofilter
  Ackrediterat kontrollorgan

  Ackrediterat kontrollorgan

  Recover AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Recover har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra 5-års kontroller av oljeavskiljare och kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6

  5-årskontroll av oljeavskiljare

  5-årskontroll av oljeavskiljare

  En oljeavskiljare bör besiktigas minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten. Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2.

  Vem hjälper vi?

  Alla anläggningar som skall vara utrustade med oljeavskiljare t.ex. garage, verkstäder, biltvättar, industrier, bensinstationer m.fl.

  Läs också om

  Fettavskiljare

  Fettavskiljare

  Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din fettavskiljare undviker du onödiga...

  Läs mer

  Kontakta oss