Asbestsanering

Telefon: 0771 - 103 500 - Du når vår växel dygnet runt, alla dagar på året.
E-post: Se under respektive regionkontor på fliken Kontakt

Vi hjälper till från analys till sanering. Våra experter gör noggranna undersökningar och åtgärdar problemet.

Viktigt att analysera före rivning

Det är inte alla gånger som man vet att det faktisk finns asbestfibrer i materialet som man river. Därför är det viktigt att man innan rivningen gör en analys på de material som finns för att säkerställa att det inte finns asbestfibrer i materialet. Asbest finns i eternitskivor och eternitplattor. Det kan också finnas i kakelfix, kakelfogar, mattlim, rörisolerning, golvmaterial och packningar.

Stor försiktighet ska iakttas när man river material som innehåller asbestfibrer.

När asbest finns i fri form är riskerna för damm betydligt större än när den är bunden i exempelvis gummi i en packning. Speciellt besvärliga är produkter där asbest förekommer i pulverform.

För att minimera riskerna för att utsättas för asbesthaltigt damm vid rivning eller renovering måste man identifiera eventuella asbesthaltiga material. En grundläggande inventering ska alltså göras innan arbetet påbörjas, det vill säga redan i planeringen/projekteringen.

Hälsorisker vid inandning av asbestfibrer

Asbest består av små fibrer som vid borrning, sågning, rivning och liknande ingrepp rivs upp och hamnar i luften. De små fibrerna kommer ner i lungorna vid inandning och fastnar, vilket kan ge allvarliga skador på längre sikt.

Byggherrens ansvar

Som byggherre har man det yttersta ansvaret för att man i planeringen av rivning eller renovering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest.

Det ska i ett tidigt skede klarläggas om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas. Information om vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten kan man hämta från gamla ritningar. Om man är osäker på vad materialet innehåller ska man låta analysera ett prov av materialet. För att inte få oväntade kostnader är det lämpligt om undersökningen görs innan man handlar upp rivningsentreprenör och har med uppgifterna om asbestförekomst i anbudsförfrågan.

Asbestens historia

Eftersom asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och man förut inte visste hur farligt det var, så användes det i en hel del fastigheter. Numera vet man att det är ett ämne som är farligt för människan, viktigt att man sanerar bort, och sedan 1982 totalförbjudet att använda.

I vissa äldre byggnader finns det dock fortfarande kvar. Man hittar det ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Asbest har, förutom i byggnader, även använts i t ex fartyg och ångpannor. Stora mängder asbest har använts som bullerisolering. I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.