Integritetspolicy

Integritetspolicy för Recover AB, Recover Riv & Håltagning och Recover Riv & Sanering

Innehåll:

 • Vilka uppgifter samlar vi in?
 • Hur samlar vi in dina uppgifter?
 • Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
 • Hur lagrar vi din data?
 • Marknadsföring
 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Sekretesspolicyer för andra webbplatser
 • Ändringar i vår sekretesspolicy
 • Hur man kontaktar oss
 • Hur man kontaktar lämplig myndighet

Vilka uppgifter samlar vi in?

Recover samlar in följande data:

 • Anonyma webbplatsinteraktioner för användare
 • Anonym demografi och intressedata
 • Personuppgifter (namn, e-post, telefon, adress etc.)
 • Uppgifter som du lämnar när du deltar vid något av våra evenemang
 • Uppgifter om hur och när du använder dina tjänster
 • Information om dina beställning och uppgifter för fakturering

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Du som användare förser data direkt till Recover med de flesta av de uppgifter vi samlar in.

Vi samlar in data och behandlar data när du:

 • Använda vår webbplats med cookiespårning
 • Skickar ett formulär
 • Genomfört ett köp
 • Söker ett ledigt jobb

Recover kan också få dina data indirekt från följande källor:

 • Bisnode
 • BRF-register
 • Övriga adressregister

Hur kommer vi att använda dina uppgifter?

Recover samlar in dina data så att vi kan:

 • Identifiera dig som kund för att kunna ta kontakt med dig.
 • Behandla köp och förfrågningar.

Rättslig grund: fullgörande av avtal.

 • Skicka e-post med riktade erbjudanden på andra produkter och tjänster som vi tror du är intresserad av. Detta gör vi genom analys och segmentering av dina personuppgifter
 • Bjuda in till event/evenemang
 • Förbättra våra tjänster
 • Förbättra webbplatsupplevelsen
 • Besvara dina frågor via telefon eller e-post
 • Genomföra kundundersökningar

Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke.

Om du godkänner det kommer Recover att dela dina uppgifter med våra partnerföretag så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster.

 • Underentreprenörer
 • Övriga samarbetpartners

När Recover behandlar din beställning kan vi skicka dina uppgifter till ett kreditupplysningsföretag, och även använda resultatet för att förhindra bedrägliga köp.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Recover lagrar säkert dina personuppgifter på en dataserver i EU. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till underleverantör för att utföra beställd tjänst samt för distribution av erbjudanden.

Recover vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Recover kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Recover kommer att hålla dina:

 • Anonyma webbplatsinteraktioner samt demografi och intressedata i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.
 • Personuppgifter i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.
 • Uppgifter om hur och när du använder dina tjänster, dina beställningar och uppgifter för att fakturera i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.
 • Uppgifter som du lämnar när du deltar i våra evenemang i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.

Marknadsföring

Om du har samtyckt till att få marknadsföring kan du alltid välja att ångra dig vid ett senare tillfälle.

Du har rätt att när som helst stoppa Recover från att kontakta dig i marknadsföringssyfte eller ge dina uppgifter till andra medlemmar och organisationer i Recover Group.

Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss på: 0771 - 103 500

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Recover vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång - Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Recover, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter inhämtas.

Rättelserätt - Du har rätt att begära att Recover rättar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att Recover ska få fullständig information som du anser är ofullständig.

Rätten till radering — Du har rätt att begära att Recover raderar dina personuppgifter om någon av följande förutsättningar föreligger:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att Recover begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot Recovers behandling av dina personuppgifter som Recover utför med stöd av en intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att Recover överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

Skriv till oss:
Recover
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Google Analytics och sociala medier

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring ditt användande av vår sida recover.se

och din aktivitet på våra sidor på sociala medier. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics och Facebook kunna anpassa de annonser som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra tjänster.

Eftersom vi använder oss av Google Analytics och Facebook kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google och Facebook. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles/Facebooks servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google/Facebook kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google/Facebook.

Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics och allmänna villkor på Googles webbplats.

Om du, trots att informationen som samlas in är anonym, ändå inte vill att information om hur du använder webbplatsen ska samlas in, kan du installera Google Analytics Opt-out i din webbläsare, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Sekretesspolicyer för andra webbplatser

Recovers företagswebbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast för vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetspolicy.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Recover håller sin integritetspolicy under regelbunden granskning och placerar eventuella uppdateringar på denna webbsida.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor om vårt företags integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.

Skriv till oss:
Recover
Libro ringväg 32
752 28 Uppsala

Hur man kontaktar lämplig myndighet

Om du vill anmäla ett klagomål eller om du anser att vårt företag inte har tagit itu med din oro på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

E-post: imy@imy.se

Telefonnummer: +46 (0)8-657 61 00