Radonsanering

Vi hjälper dig med radonmätning, radonutredning, radonsanering och uppföljningsmätning.

Som kund hos oss kommer du även att få hjälp med bidragsansökningar för radonbidrag. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund att få hjälp till en friskare inomhusmiljö.

Vad är radon?

Radon och dess hälsorisker

Radon är den tyngsta av ädelgaserna, den är ca 8 gånger tyngre än luft och 100 gånger tyngre än vätgas.

Radon har en halveringstid på 3,82 dygn och saknar färg, lukt och smak. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna sänder ut strålning i form av alfapartiklar som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon beräknas orsaka cirka 500 lungcancerfall om året i Sverige.

Här finns radon

Marken
Marken är den vanligaste radonkällan och kan ge upphov till mycket höga radonhalter i inomhusluften. Jordluften i marken kan innehålla radonhalter på mer än 2 000 000 Bq/m³.

Jordluften tränger in i huset genom sprickor, genomföringar och andra otätheter på grund av det undertryck som normalt finns i våra hus.

Byggnadsmaterial
Allt byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig. I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk.

Vatten
Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller från andra grundvattenkällor kan innehålla radon. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning. Vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms vara otjänligt för användning som livsmedel.

Viktigt om radon i vatten

Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Man bör därför alltid mäta radon i inomhusluft om man upptäcker förhöjda radonhalter i vattnet.

Vi hjälper dig hela vägen!

1. Mätning och analys av årsmedelvärde

Den första mätningen kallas långtidsmätning.
Mätningen utförs med så kallade spårfilmsdosor och ska pågå i minst 2, helst i 3 månader under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april.

Till laboratorium för analys
När långtidsmätningen är slutförd skickas spårfilmsdosorna till ett laboratorium för analys.

Förhöjt årsmedelvärde
Påvisar analysen ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³, bör du genomföra steg 2 - 6.

2. Besiktning

En radonbesiktning utförs för att fastställa varifrån radonet kommer in i fastigheten.
Under besiktningen upprättar vi ett besiktningsprotokoll och går igenom följande:

 • Allmän genomgång – genomgång av konstruktion, byggmaterial, värmekällor, fönster, vattenförsörjning med mera.
 • Läcksökning – av genomföringar, eventuella sprickor och andra otätheter.
 • Gammamätning – av byggmaterial. Gammamätningen indikerar förekomst av alunskifferbaserad lättbetong, så kallad ”blåbetong”. Mätningen visar även om den är låg- mellan eller högstrålande.
 • Ventilationsfunktion – typ av ventilation fastställs och att den fungerar som den ska.

3. Lösningsförslag med offert

Med besiktningsprotokollet som underlag tar vi fram ett förslag på saneringsåtgärder.

Åtgärderna prissätter vi i en offert som vi sedan går igenom med er.

4. Åtgärd

Efter att ni beviljats radonbidrag är det dags för åtgärd.

Innan åtgärderna påbörjas går vi igenom arbetet tillsammans med er och bestämmer tidpunkt för själva installationen. Installationen tar i regel en till två dagar beroende på vilken åtgärdsmetod som kommer att tillämpas.

5. Uppföljningsmätning

Efter åtgärden kräver Länsstyrelsen att en långtidsmätning utförs inom ett år för att kontrollera om åtgärderna har gett önskat resultat.

Vi ser till att Länsstyrelsen får en kopia på uppföljningsmätningen.

Åtgärdsmetoder

Markradon

Radonsug
En radonsug är en anläggning som sänker lufttrycket i marken under huset för att förhindra att jordluft sugs in. Ett undertryck skapas med hjälp av en kraftig fläkt som suger luft från en eller flera punkter under betonggolvet. Radonsug är den absolut vanligaste metoden när grundkonstruktionen är platta på mark eller källare.

Krypgrundsventilation
Det finns många olika sätt att ventilera en krypgrund.

 • Öka luftväxlingen.
 • FTX-ventilation – Från- och tilluft med värmeåtervinning.
 • Dräneringsslang under plastfolie.
 • Skapa undertryck med kanalfläkt alternativt avfuktare.

Radonbrunn
Radonbrunn är i första hand avsedd att användas i luftgenomsläpplig mark, t.ex. grusåsar. Med radonbrunnen sänks lufttrycket i en stor markvolym. Hela anläggningen kan därför placeras utanför byggnaden. Den finns i olika storlekar som kan betjäna ett enstaka hus eller en mindre grupp småhus. Placeringen bestäms från fall till fall utifrån:

 • Markens beskaffenhet, främst dess luftgenomsläpplighet.
 • Markplanering och framkomlighet för en traktor som kan gräva sig ner till 4 – 4,5 m djup.

Byggnadsmaterial

Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver man öka luftomsättningen.

Det finns olika metoder för att göra ventilationsförbättringar. Här är några exempel:

 • Tilluftsventiler som släpper in friskluft och sänker undertrycket.
 • Bygga om självdragsventilation till frånluftsventilation.
 • Från- och tilluftsventilation, alternativt från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Vatten

Kommer radonet från dricksvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas med en radonavskiljare.

Radon

Radon

Radon kan ta sig in i huset på olika sätt: Via mark och/eller berg under och runt huset, byggmaterial i själva byggnaden eller genom vatten.

Krypgrundsventilation

Krypgrundsventilation

Krypgrundsventilation

Radonsug

Radonsug

Radonsug

Radonbrunn

Radonbrunn

Radonbrunn

Radonmätning

Långtidsmätning

Som ett första steg för att avgöra om ditt hus har förhöjda radonvärden måste en långtidsmätning göras. Mätningen utförs med spårfilmsdosor som genom diffusion orsakar att alfapartiklar skadar spårfilmen i dosan. Skadorna räknas sedan i ett laboratorium där man beräknar årsmedelvärdet i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Mätperiod
Mättiden ska vara minst 2 helst 3 månader under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april.

Placering av spårfilmsdosor
Spårfilmsdosorna ska placeras i sovrum och i vardagsrum i första hand. Om bostaden består av flera plan är det viktigt att placera ut minst en spårfilmsdosa per våningsplan. Om källaren används som boutrymme ska en spårfilmsdosa placeras även där.

Placeringsmetod
Placeringen ska göras enligt SSI:s metodbeskrivning 2005:1. Om du känner dig osäker på hur du på bästa sätt ska placera spårfilmsdosorna eller hur många spårfilmsdosor du behöver, så hjälper vi dig.

När mätperioden är avslutad
Om du har köpt mätpaket av oss använder du det frankerade kuvertet för att skicka spårfilmsdosorna till analysföretaget tillsammans med formuläret du fyllt i. Efter en tid kommer mätresultatet med posten.

Korttidsmätning

En korttidsmätning är en rådgivande mätning som kan användas vid försäljning eller köp av hus och kan utföras utanför eldningssäsongen, men blir då ytterst osäker. Korttidsmätningen ska pågå i minst 7 helst i 10 dygn. I övrigt går det till som en långtidsmätning, men ligger inte till grund för ett årsmedelvärde.

Rådgivande radonbesiktning
Vi hjälper er med rådgivande radonbesiktning inför köp eller försäljning av hus.

Vattenanalys

Om du har djupborrad brunn eller annan grundvattenkälla bör du göra en analys av radonhalten i vattnet. Radonet i vattnet fälls ut i rumsluften när du tex duschar, tvättar och diskar och kan orsaka förhöjda radonhalter i inomhusluften. Kommunalt vatten innehåller i vanliga fall inte radon.

Beställning av mätpaket

Våra mätpaket för lång- och korttidsmätning innehåller två (2) spårfilmsdosor.

När du beställer spårfilmsdosor ska du tänka på att spårfilmsdosorna ska placeras i sovrum och i vardagsrum i första hand. Om bostaden består av flera plan är det viktigt att placera ut minst en spårfilmsdosa per våningsplan.

När du beställer vattenanalys ska du tänka på att beställa ett mätpaket för varje vattenkälla.

OBS! Extra spårfilmsdosa behöver inte anges vid vattenanalys eftersom spårfilmsdosor endast används vid mätning av radonhalt i luft.

Priser (inklusive moms och frakt)

Mätpaket

Långtidsmätning 575kr
Korttidsmätning 675kr
Vattenanalys 675kr

Extra spårfilmsdosa

Långtidsmätning 275kr
Korttidsmätning 345kr

Beställ mätpaket - Radon

Radonbidrag

Det finns inget radonbidrag för tillfället.

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Vårt kvalitetsarbete inom vår saneringsverksamhet för radon skall säkerställa leverans i rätt tid och med rätt kompetens.

För att leva upp till våra krav och kvalitetsmål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

 • att kompetensutveckla i enlighet med vad våra tjänster, lagar och krav kräver
 • att uppnå kostnadseffektivitet för oss och våra kunder
 • att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete inom vår saneringsverksamhet för radon skall säkerställa att företaget arbetar och verkar utifrån vad lagar och författningskrav föreskriver.

För att leva upp till våra miljömål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

 • att utbilda/informera personal samt våra leverantörer/underentreprenörer i enlighet med vad våra tjänster, lagar och författningskrav kräver
 • att med god planering minimera miljöpåverkan i våra transporter
 • att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga förorening

Frågor och svar - Radon

 • Vad är radon?

  Radon är en lukt-smak-och färglös ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium, från vilket radon bildas har en halveringstid på 1 600 år och nybildas ständigt. Därför är radonproduktionen så gott som konstant.

 • Varför är radon farligt?

  Radon i sig är inte farligt men sönderfaller till så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer som fastnar på partiklar som finns i luften. Radon och radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor där den alfastrålning som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till lungcancer.

 • Var finns radon?

  Den radon som vi har inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon är den i särklass största orsaken till förhöjda värden i vår inomhusluft.

 • Hur går radonsanering till?

  Alla hus är unika och radon kan komma både från marken, byggmaterialet och vattnet. Saneringsmetoderna är olika beroende på vart radonet kommer från och husets konstruktion.

 • 1990 mätte vi upp en radonhalt på 100 Bq/m3. Bör vi mäta igen?

  Ja, ni bör mäta igen. 1990 mättes radondotterhalten och för att få fram radongashalten som vi mäter idag ska ert mätvärde multipliceras med 2,5, vilket ger 250bq/m3. Alltså över dagens gränsvärde på 200bq/m3. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar dessutom nya mätningar vart femte år. Beställ mätpaket här

 • Varför är radonhalten högre på övervåningen när vi vet att källan till radonet är under och intill källaren?

  Undertrycket i ditt hus gör att gasen stiger trots att radongasen är ca 8 ggr tyngre än luft. Är ventilationen inte tillräcklig samlas radongasen högre upp i huset.

 • Vi bytte till 3-glasfönster i hela huset och nu är radonhalten högre än innan fönsterbytet. Varför då?

  De gamla fönstren var nog otäta och släppte in frisk luft till skillnad från de nya fönstren. Har man då markradon så kan det komma in mer radon på grund av det ökade undertrycket i huset.

 • Vad bör man tänka på vid köp eller försäljning av hus?

  Du som säljer:
  Utför gärna en radonmätning och eventuella åtgärder i god tid innan försäljning. Erfarenheter har visat att uppmätta och åtgärdade fastigheter normalt är lättare att sälja. Utgifter för vidtagna åtgärder återbetalar sig oftast flera gånger om.

  Du som köper:
  Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du själv ta reda på om huset har förhöjda radonhalter.

  Mäklarens ansvar:
  Mäklaren har upplysningsplikt

 • Vi ska köpa ett hus där en korttidsmätning på radon uppvisar 170 Bq/m3. Är en korttidsmätning pålitlig?

  Nej, den är inte pålitlig. Den är endast rådgivande vilket innebär att den endast indikerar om radon förekommer, men inte hur mycket, och kan därför inte jämföras med riktvärdet på 200 Bq/m3 som kräver minst två månaders mätning.

  En korttidsmätning kan göras under sju till tio dagar och sedan användas i samband med en rådgivande besiktning inför köp/försäljning.

  Kontakta oss på 0771-103 500 för rådgivande besiktning.

 • Kan vi bo kvar under tiden åtgärderna pågår?

  Ja, saneringsåtgärderna är sällan så omfattande att ni behöver flytta.