Visselblåsning

Recover strävar efter att upprätthålla en öppen affärskultur och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerhet och respekt för alla som påverkas av vår verksamhet. Du spelar en viktig roll i vår framgång.

Visselblåsning ger möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter inom en eller flera av dessa kategorier: ekonomiska oegentligheter, etiska överträdelser, säkerhetsproblem eller lagbrott. Vår visselblåsartjänst är ett tidigt varningssystem för att minska riskerna och ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsare är fria att välja någon av de metoder som anges nedan när de rapporterar ett missförhållande. Som en tumregel bör alla anmälningar om oegentligheter göras lokalt på lämplig nivå och följa denna eskaleringstrappa som ett första alternativ.

  1. Lokal hantering
  2. Eskalering till närmaste chef
  3. Eskalering till nivå över linjechef
  4. Eskalering till Compliance officer eller VD

Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi möjligheten att rapportera din oro konfidentiellt via någon av dessa kanaler. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla avslöjanden måste göras i god tro.

  • Använd detta formulär rapportera här.
  • Skicka ett e-postmeddelande till visselblåsarfunktionen här.
  • Begära ett möte direkt med visselblåsarfunktionen.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt, vilket innebär att visselblåsarens identitet endast är känd för de personer som är utsedda av Recover att ta emot, utreda och agera baserat på rapporten, dvs. visselblåsarfunktionen. En bekräftelse på mottagandet av rapporten kommer att ges inom sju dagar.

Visselblåsarfunktionen för Recover Skadeservice AB, Recover Riv & Håltagning AB, Gärdets Bygg AB består av:

  • Per Stenhager, administrativ vd
  • Sarah Åhman, HR-direktör

Om det rapporterade missförhållandet rör en medlem av visselblåsarfunktionen, en medlem av ledningsgruppen eller en styrelseledamot ska utredningen omedelbart hänskjutas till styrelsens ordförande och utredningen ska genomföras under hans/hennes överinseende.

Visselblåsarutredningarna kommer att förvaras i ett särskilt och säkert förvaringsutrymme. Uppgifter om rapporter som gjorts enligt policyn för visselblåsare lagras i högst två (2) år från det att utredningen har slutförts. Personuppgifter i registren kommer dock att raderas när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att utreda ärendet eller för andra åtgärder som vidtagits på grundval av visselblåsningen.