Olje- och kemikaliesanering

Vid ett oljeutsläpp måste du enligt lag se till att marken snabbt saneras. Recover åtar sig de flesta typer av sanering med specialutrustning hanterad av utbildad personal. Vi förhindrar oljans spridning och transporterar samt destruerar avfallet enligt alla krav.

Kvalificerad oljeskadesanering

Recover åtar sig olika typer av specialiserade saneringsuppdrag orsakade av olja men även bensin och andra aggressiva vätskor. Vid ett oljeutsläpp är du som orsakat eller upptäckt utsläppet skyldig enligt lag att se till att marken snabbt saneras. Oljesanering är en kvalificerad typ av saneringsprocess som kan appliceras på både mark och vatten. Oljeprodukter som läcker ut är mycket giftiga för människor, djur och miljö och måste enligt lag skyndsamt saneras. Tack vare specialutbildade medarbetare och specialutrustning i form av bland annat ADR-lastbilar, kan vi tackla de flesta typer av oljesaneringsuppdrag. Vi förhindrar snabbt att oljan sprids mer än den redan har gjort och transporterar säkert bort avfallet för den typ av destruering som lagen kräver.

Du kan anlita Recover för bland annat:

  • Sanering av olja på industritomter
  • Sanering av olyckor med oljeutsläpp
  • Oljeskadesanering av tomtmark
  • Oljesanering av mindre vattendrag
  • Oljesanering på gamla bensinmackstomter

Hur upptäcks oljeskador?

Olja i marken upptäcks ofta vid byggarbeten då olika typer av markprover tas. Den kan också upptäckas när man börjat gräva i mark och olja sipprar fram ur hålets väggar eller samlas på botten av den grävda ytan. På Recover kan vi utföra markprover om du misstänker att det finns olja i marken, men oftast kontaktas vi när någon upptäckt olja och behöver genomföra själva saneringen. När vi har genomfört vår oljesanering tar vi prover för att hitta eventuella spår av kvarvarande olja. Olja rör sig mycket långsamt i marken och för att säkerställa att oljan är helt borta kan det vara bra att ett par år efter en genomförd sanering ta nya prover för att se om det dykt upp mer olja som behöver tas bort.

Oljeskadesanering marktomter

Olja i mark kan man till exempel hitta där det tidigare legat en bensinstation eller i olika industriområden där läckage eller ren dumpning kan ha skett. För den här typen av oljesanering och miljöskadesanering används aktivt kol, sand eller absol för att filtrera bort oljan. Det går också att skotta bort den skadade jorden, men det är kostsamt att destruera stora mängder jord och ofta behövs jorden där den ligger. Då är det mer effektivt att sanera själva oljan ur jordmaterialet.

Vi gör också sanering av miljöskador där det kan finnas giftiga kemikalier i marken efter trädgårdar eller plantager där marken blivit mycket besprutad. Saneringsmetoderna kan även användas på giftiga kemikalier som blivit kvar på gamla industritomter där till exempel målarfabriker eller annan typ av produktion släppt ut kemikalier i marken.

Sanering av olja i vattendrag

Vi sanerar även olja i olika typer av mindre vattendrag som åar, dammar eller små sjöar. Oljan skiktar sig med vattnet och kan därför ofta sugas eller samlas upp från vattenytan. Det förorenade vattnet cirkuleras genom specialcontainrar där oljan filtreras ut med hjälp av absol, sand eller aktivt kol. När vattnet genomgått saneringsprocessen är det så pass rent att det hälls ut som dagvatten i brunn medan avfallet transporteras till miljö- och avfallsstation.

Oljesanering av byggmaterial och konstruktioner

När oljan ligger i andra typer av material som asfalt eller betong gör våra oljeskadeexperter en bedömning av hur saneringen hanteras på bästa och säkraste sätt. Saneringen kan då handla om att en skadetekniker eller rivare bilar bort skadat material och suger upp det eller lägger ut absol som absorberar och binder oljan. Materialet som tas bort räknas som farligt avfall och ska hanteras och avfallssorteras på samma sätt som olja.

Recover sanerar också olja ur olika typer av byggnadskonstruktioner som cisterner eller oljetankar. De jobben handlar ofta mer om en typ av rengöring än miljöskadesanering, men vi har självklart verktygen för att hantera den typen av sanering och rengöring också.

Varför Recover?

När du anlitar Recover får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.

Läs också om

Hantering av farligt avfall

Vi transporterar olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter...

Läs mer