Avfuktning

Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt ta rätt beslut, det spar tid och pengar och miljö. Vi utför effektiv och prisvärd avfuktning genom att lokalisera, åtgärda och återställ problemet.

Fuktutredning

Fuktutredning

Hitta orsak till fukt, lukt och ohälsa i din byggnad. Vi använder beprövade och säkra metoder för fuktmätning.

Fuktmätning

Fuktmätning

Korrekt utförd fuktmätning säkerställer rätt beslut inför ombyggnad, återställande av vattenskada eller konstruktions-ändringar vid renovering etc.

Hur vet man att man har en fuktskada?

Det är inte alltid helt lätt att veta om man har fått en fuktskada eller inte. Det finns vissa varningstecken som man kan tänka på när det gäller fuktskador: Har du nyligen haft någon form av läckage? Vet du med dig att du har dålig ventilation? Klagar folk som vistas i byggnaden på huvudvärk och trötthet? Luktar det illa i lokalerna?

Misstänker man fuktskada är det viktigt att åtgärda det snabbt då risken att fukten utvecklas till mögel är ganska stor. Utvecklas fukten till mögel uppstår ofta en dålig lukt i lokalen.

En fuktutredning innebär att våra erfarna tekniker undersöker förekomsten av eventuell fukt och finner orsaken till det. Det är inte alltid helt lätt att finna orsaken till fuktuppkomsten vilket ibland kräver större insatser från kunniga tekniker. Våra tekniker mäter även fukthalten i byggnaden och sammanställer allt i ett mätprotokoll samt ett åtgärdsförslag.

Lokaliserar fukten

Med modern teknik kan våra experter snabbt och säkert lokalisera en vattenskada som behöver avfuktas.

Genom noggrann fuktmätning tar vi reda på den exakta omfattningen av skadan och rekommenderar rätt åtgärder.

Avfuktning utförs med moderna maskiner anpassade för det behov som krävs, och olika tekniker används beroende på material och andra faktorer.

Fuktmätning i byggnadsmaterial

Vi utför de flesta på marknaden förekommande fuktmätningar i byggnadsmaterial. Fuktmätning i betong, fuktmätning i trä samt fyllnadsmassor i bjälklag.

En korrekt utförd fuktmätning säkerställer riktiga beslut inför ombyggnation, återställande av vattenskada eller ändring av konstruktioner i samband med renovering etc. När fukt skapat ett innemiljöproblem behövs ofta kompletterande analyser, se inomhusmiljöutredning. Har du problem med en vattenskada se avfuktning. Nu erbjuder vi även miljösmart avfuktning genom fjärravläsning.

Torkning

Adsorptionsavfuktare
Avfuktning utförs med moderna maskiner anpassade för det behov som krävs, och olika tekniker används beroende på material och andra faktorer.

Adsorptionsavfuktare är en typ av utrustning som är lämpad för stora temperaturskillnader och varierande luftfuktighet.

Grundprincipen är att luften som ska avfuktas leds genom den roterande rotorn, som adsorberar fukten. Fukten i rotorn förs bort av en varm luftström som leds ut i det fria.

Specialavfuktning
Avfuktning utförs med moderna maskiner anpassade för det behov som krävs, och olika tekniker används beroende på material och andra faktorer. Vi olika värmekällor där det behövs, specialavfuktning utförs med högtrycksfläktar som drar igenom torrluft och därmed kan rädda känsliga och dyra konstruktioner. Med en väl genomförd avfuktning kan man minska behovet av andra ingrepp som rivning eller ombyggnad, och därmed spara både tid, pengar och miljö.

Uppvärmning och ventilation
Utöver adsorptionsavfuktare använder vi uppvärmning tillsammans med ventilation, vilket fungerar mycket bra.

Uppvärmning av material i kombination med ventilation skapar en stor ånghaltsskillnad som påskyndar uttorkningsförloppet.

Metoden är framförallt användbar då man önskar styra uttorkningen i en önskad riktning.

Läs också om...

Inomhusmiljöutredningar

Inomhusmiljöutredningar

Recover har innemiljöutredare med lång erfarenhet av fuktutredningar som hjälper dig att hitta orsak till lukt och ohälsa i din byggnad..

Läs mer

Vi utför RBK-mätningar

Nyproduktion
Denna tjänst är till för att säkerställa korrekta fuktmätningsresultat i samband med nyproduktion. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemiska nedbrytningar av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem på sikt. Man bör alltid anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att säkerställa produktionen. RBK-mätningar innebär att man tar prover på betongens fuktinnehåll. Utifrån de resultat som erhålls kan man exakt avgöra fortsatt uttorkningstid för absolut bästa resultat. Mätprotokoll erhålls efter varje mätning innehållandes resultat, ritning med mätpunkter samt kompletterande kommentarer. RBK-mätningar utförs under pågående produktion.

Autoriserad
RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. De verksamma kontrollanterna övervakas av RBK som genomför revisioner av kontrollantens verksamhet. Vid dessa revisioner säkerställs att systemet följs och att inga avvikelser förekommer. En kontrollant som inte följer systemet riskerar att få sin auktorisation indragen.

Anlitar eller föreskriver du en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhålls ett mätresultat som går att lita på. Om den person som gör mätningen inte är auktoriserad och saknar kunskap om hur mätningen ska gå till har det visat sej att mätfelen kan bli mycket stora. Redovisat resultat är då värdelöst och riskerar att göra mer skada än nytta.

Mätning
En RBK-mätning är en mätning av RF (relativ fuktighet) i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Mätning utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.

Redovisning
RF, som redovisas i tydliga protokoll, inkluderar mätningens osäkerhet vilken kan bli mycket stor om den som utför mätningen har bristfällig kompetens. Därför utförs RBK-mätningar alltid av fukttekniker som har RBK-auktorisation. Auktorisationen är personlig och säkerställer att kontrollanten har den kompetens som behövs och följer systemets anvisningar.

Läs mer på http://www.rbk.nu