Brandskadesanering

Brandskadesaneringen är en akut insats som gör att värden kan räddas och bevaras. Recover hjälper till att säkra värden vid industribränder och sanerar brandskadade hem så att familjer snabbt kan återvända till sina bostäder. Vi sanerar brandskador, sotskador och rökskador med mycket goda resultat och har kompetensen inom företaget för att hjälpa till med en fullständig återställning.

Professionell sanering efter brand

Restvärdesräddning

Restvärdesräddning

I samarbete med brandförsvaret och försäkringsbolaget hjälper vi hyresgäster att rädda egendom och lösöre undan onödig förstörelse vid en brand. Det kan ex innebära att täcka trasiga fönster och tak, suga vatten, montera röksugar och avfuktare, säkra skalskyddet till bostaden.

Lösöresanering

Lösöresanering

Under tiden som fastigheten återställs rengör vi vid behov lösöret. Lösöresanering kräver stort kunnande från dem som ska hantera konsekvenserna efter en brand- eller vattenskada.

Rädda stora värden

Vid brand kallas Recover oftast ut av RVR-ledare strax efter att brandförsvaret påbörjat sitt släckningsarbete.

Restvärdesräddning betyder att på en brandplats, att den grovsaneras till en torr och rökfri miljö. Trasiga fönster, dörrar och tak täcks provisoriskt, för att skydda mot regn. Avfuktare installeras för och sänka luftfuktigheten. Värdefulla saker kan räddas genom att flyttas till en annan lokal för magasinering eller helt enkelt täckas över.

Sanering efter industribrand/ kontor
Vid bränder i större fastigheter eller på industrier kan vi snabbt mobilisera för att genomföra ett omfattande saneringsarbete. Med hjälp av effektiva maskiner och metoder ser vi till att industrier snabbt kommer tillbaka till produktion. Vi tar snabbt fram en skadeomfattning och förslag till återställning tillsammans med den skadedrabbade. I samband med att pvc plast brinner skapas det klorider som i sin tur sätter igång rostangrepp på metaller. För att undvika följdskador utför vi kloridmätning på plats och kan utifrån det sätta in rätt åtgärder. Vi har även personal och verkstad för teknisk sanering (elektroniksanering) av elinstallationer, it-utrustning och maskiner.

Brandskadesanering i bostad
Både branden och släckningsarbetet gör stor åverkan och det är viktigt att snabbt börja åtgärda problemen. Det är ofta traumatiskt att bli offer för en brand i hemmet och en snabb sanering är viktig för alla inblandade. Ibland kan det räcka med att luktbehandla med jonisering eller ozon för att bli kvitt brandlukt. Ibland behöver dock hela bostaden saneras och renoveras.

Snabb sanering av lösöre är viktig

Under tiden som fastigheten återställs rengör vi vid behov lösöret och tar hand om magasinering i våra lokaler. När den skadade fastigheten är återställd kan vi transportera tillbaka lösöret till fastigheten.

Lösöresanering kräver stort kunnande från dem som ska hantera konsekvenserna efter en brand- eller vattenskada. Tiden är ofta en viktig faktor.

En snabb insats med sanering kan innebära att stora värden räddas när en olycka skett i bostaden, lokalen eller på kontoret. Dessutom får du snabbare tillbaka dina saker. Recovers specialutbildade personal är tillgänglig med kort varsel.

Trygg och säker förvaring

Vi har väl anpassade lokaler för magasinering av hela eller delar av ett lösöre under tiden en fastighet återställs efter en skada eller då du av andra skäl behöver förvara det utanför bostaden eller kontoret.

I våra magasin förvaras dina saker tryggt och säkert. Vi har kapacitet för både stora och små uppdrag. Recover hanterar även packning, flytt och transport av gods.

Vi magasinerar ditt bohag eller kontorsmaterial så länge som det behövs. Självklart hjälper vi även till med utredning, lösöresanering, åtgärdsplan och komplett återställning.

Foggning - effektiv luktsanering

En effektiv metod för luktsanering är så kallad fogger-metod. Denna metod används även som saneringsmetod mot mögel och parasiter. Foggning går ut på att man har en sorts rökmaskin vilken hettar upp det ämne man väljer att använda – det varierar givetvis beroende på vad för problem man har –, t ex en blandning vilken innehåller livsmedelsgodkänd propylenglykol som används vid just luktsanering. Glykolen kommer att omvandlas till alkohol vilken i sin tur dunstar bort. Foggerapparaten hettar upp glykolen till gas och finfördelar den så att partiklarna inte blir större än 5 mikrometer. Detta för med sig att saneringsvätskan kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Utbildning och kompetens ger mervärden i saneringsarbetet

Vi har lång erfarenhet av olika typer av sanering och har många gånger sett hur brandskador påverkar både människor och företag. Recovers personal har utbildning och specialredskap som gör att saneringen utförs mycket effektivt. Bland annat använder vi rökätare, våtsugar, mobila hetvattenstvättar och avfuktare. Vi tror på att en snabb insats räddar både materiella värden och ger drabbade personer en viss sinnesro.

Läs också om

Vatteskadensanering

Vatteskadensanering

Recover kan rycka ut på kort varsel och har all nödvändig utrustning i våra egna...

Läs mer