Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC.

Vad är Klorparfiner?

I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner bör skyddsåtgärder vidtas, se förslag nedan. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot om man ska arbeta med material som innehåller klorparaffiner.

Egenskaper och förekomst

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är de farligaste och har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) är mindre farliga än de kortkedjiga.

Klorparaffiner i PVC-mattor slutade i Sverige att användas 1996. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Klorparaffiner kan därför finnas t ex i fogmassor och förseglingsmassor i isolerrutor.

Provtagning och analys

Vi hjälper till med undersökning, provtagningar och analys för att säkerställa förekomst av klorparaffiner. Våra auktoriserad provtagare har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfarliga ämnen tex Asbest och PCB.

Vi hjälper till med rivning och sanering av material som innehåller klorparaffiner!

Våra saneringstekniker har lång gedigen erfarenhet av hantering, rivning och sanering av material som innehåller miljöfarliga ämnen. Vid borttagning av plastmattor med klorparaffiner ska handskar och andningsskydd användas.

Vid slipning av lim och betong där en matta har legat ska andningsskydd användas och dammspridning minimeras genom att dammet sugs upp med kraftig dammsugare. Avluften leds ut utomhus, och rummet bör avgränsas från angränsande lokaler.