Säkerhet, hållbarhet och kvalitét

Recovers hållbarhetsstrategi består av 3 delar: Vi gör ingen skada, Vi skapar inget avfall och Vi genererar inga utsläpp.

Vårt säkerhetsarbete består av många olika delar och är företagets främsta prioritet. Vår självklara ambition är att ingen ska behöva skada sig på jobbet. Vi arbetar systematiskt med att proaktivt förebygga och minska olyckor genom till exempel riskobservationer, riskbedömningar, skyddsronder och utbildning. Detta gäller även de sociala och organisatoriska riskerna i arbetet.

Vår ambition är att 95% av allt avfall vi genererar ska kunna återvinnas samt att undvika utsläpp av koldioxid genom bland annat användning av grön el, HVO som drivmedel i våra tunga fordon och övergång till elbilar.

Recovers certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Se certifikat och tillstånd.

Våra medarbetare

Motivation, utveckling och kompetens.

Recover drivs av övertygelsen att värde skapas av medarbetarna och att det är avgörande för företagets framgång att kunna attrahera, behålla och utveckla de bästa och mest kompetenta medarbetarna. Det är även av yttersta vikt att varje individ känner sig trygg och säker på sin arbetsplats, alltid känner sig motiverad inför sitt nästa arbetspass och bidrar till vår säkerhetskultur.

Vi är övertygade om att medarbetare som känner att de utvecklas, blir sedda och får kunskap och erfarenhet inom olika områden blir mer motiverade, som i sin tur leder till en ökad förståelse för våra kunder och deras behov. Kompetensutveckling erbjuds på ett strukturerat och kontinuerligt sätt, bland annat genom interna utbildningar men också genom att medarbetaren tar fram en individuell utvecklingsplan tillsammans med sin chef där önskemål om framtida utbildningar och befattningar inom företaget tas upp. Den största potentialen för kompetensutveckling finns i det dagliga arbetet, genom intern rörlighet och genom att lära av andra kollegor.

Recover ska vara en arbetsplats där mångfald och alla medarbetares olika kvaliteter, kunskaper och färdigheter respekteras oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, ålder, ras eller sexuell läggning.

Kundnöjdhet

Tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet.

Recovers övergripande målsättning är kundtillfredsställelse och att varje utfört arbete ska generera en nöjd kund. Det ska uppnås genom tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet när kundens behov uppstår – oavsett tid på dygnet. Att anlita Recover innebär trygghet i form av rätt kompetens, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga, arbetsmiljömässiga och etiska krav. Vi tror på att en nöjd kund kommer tillbaka och därför stämmer vi alltid av med kunden om vi uppnått dennes förväntningar, genom elektronisk kundundersökning, personliga möten och löpande återkoppling.