Säkerhet, hållbarhet och kvalitét

Recovers hållbarhetsstrategi består av 3 delar: Vi gör ingen skada, Vi skapar inget avfall och Vi genererar inga utsläpp.

Vårt säkerhetsarbete består av många olika delar och är företagets främsta prioritet. Vår självklara ambition är att ingen ska behöva skada sig på jobbet. Vi arbetar systematiskt med att proaktivt förebygga och minska olyckor genom till exempel riskobservationer, riskbedömningar, skyddsronder och utbildning. Detta gäller även de sociala och organisatoriska riskerna i arbetet.

Vår ambition är att 95% av allt avfall vi genererar ska kunna återvinnas samt att undvika utsläpp av koldioxid genom bland annat användning av grön el, HVO som drivmedel i våra tunga fordon och övergång till elbilar.

Recovers certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Se certifikat och tillstånd.

Recover stödjer FN's globala hållbarhetsmål (SDG). Läs mer om arbetet här!

Kundnöjdhet

Tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet.

Recovers övergripande målsättning är kundtillfredsställelse och att varje utfört arbete ska generera en nöjd kund. Det ska uppnås genom tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet när kundens behov uppstår – oavsett tid på dygnet. Att anlita Recover innebär trygghet i form av rätt kompetens, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga, arbetsmiljömässiga och etiska krav. Vi tror på att en nöjd kund kommer tillbaka och därför stämmer vi alltid av med kunden om vi uppnått dennes förväntningar, genom elektronisk kundundersökning, personliga möten och löpande återkoppling.